top of page

About Us

SCJ DANCE

   Sandra & Christel Jorissen

1. Algemeen
- SCJ Dance vzw hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens.

- We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen. We gaan zorgvuldig om met uw persoonijke gegevens.

 

Deze privacyverklaring geeft een helder en transparant beeld over hoe wij omgaan met uw persoonsggevens. 
Dit houdt volgende richtlijnen in:

 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Deze doelen
  worden beschreven in deze privacyverklaring.

 • De verwerking van uw persoonsgegevens zijn strikt beperkt tot die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden
  waarvoor ze worden verwerkt.

 • Door lid te woren bij SCJ Dance vzw geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 • De passende technische en organisatorische maatregelen werden en worden genomen zodat de beveiliging van
  uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

 • Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden
  waarvoor ze zijn verstrekt.

Sandra Jorissen is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze
privacyverklaring, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
                              SCJ Dance vzw
                              Rummenweg 107, 3540 Herk - de - Stad
                              scjdance@gmail.com
                              0485 64 16 45

2. Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

SCJ Danc vzw verwerkt uw gegevens ten behoeve van volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen deelnemen aan activiteiten, wedstrijden georganiseerd door externen

 • Het versturen van informatieve brieven via e-mail of gewone post

 • Het bekomen van subsidiëring & financiering door de gemeente (wettelijke verplichting)

 • Verzekeringstechnische administratie bij ongevallen (gerechtvaardigd belang)

3. Welke gegevens worden verwerkt?

Op basis van de hierboven vermelde doelstellingen kunnen de volgende persoonsgegevens worden gevraagd, opgeslagen, verzameld en verwerkt.

 • Identificatiegegevens:
  Lid -18: naam, voornaam, geboortedatum, adres
  Ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, rekeningnummer
  Lid +18: naam, voornaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mail, rekeningnumer

4. Wie verwerkt de gegevens?

- Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend verwerkt door SCJ Dance vzw

 

5. Verstrekking aan derden

- De gegevens die u aan SCJ Dance vzw verstrekt kunnen aan derden worden verstrekt indien dit noodzakelijk blijkt voor de uitvoering van hierboven vermelden doeleinden.

- Zo worden onder meer de gegevens verstrekt/doorgegeven aan een derde (verwerker) voor:

 • KBC: verwerking ongevalsdossiers

 • Gemeente Nieuwerkerken: het bekomen van subsidies

 • Dancewaves, Fifth Avenue danswedstrijden ...:  inschrijving wedstrijden (alleen naam, voornaam en geboortedatum voor Demo-leden)

- De verstrekte gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is bv.in het kader van een politioneel of gerechterlijk onderzoek.

- Tevens kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met derden indien u hiervoor de toestemming geeft. Deze toestemming kan steeds worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de voorafgaande verwerking van die gegevens voor de intrekking van die toestemming.

6. Minderjarigen

- SCJ Dance vzw verwerkt alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestmming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Door de aansluiting van een minderjarig lid bij SCJ Dance geven de ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers de formele toestmming aan SCJ Dance om bovenvermelde gegevens te verwerken.

7. Bewaartermijn

- Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt

- Wij verbinden ons ertoe uw gegevens niet langer bij te houden dan uw termijn dat u lid bent bij ons.

8. Beveiliging van de gegevens

- Volgende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige vewerking:

 • Alle personen die namens SCJ Dance vzw kennis kunnen nemen van uw gegevens, zijn gehouden tot geheimhouding ervan.

 • Wij hangeren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al deze systemen.

 • De genomen maatregelen worden regelmatig gëvalueerd en zo nodig bijgestuurd of verbeterd.

 • De medewerkers van SCJ Dance zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

9. Uw rechten omtrent uw gegevens

- U heeft het recht op inzage, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij hebben ontvangen. Via de hoger vermelde gegevens kan u de organisatie contacteren. Het wissen van gegevens tijdens het lopende seizoen kan enkel indien dit de werking van de organisatie niet in het gedrang brengt. Indien dit wel het geval is, gebeurt dit onmiddellijk na het beëindigen van het seizoen.

- U kunt bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel ervan) door SCJ Dance of een van haar medewerkers.

10. Klachten

- Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan wordt er aangeraden om onmiddellijk contact op te nemen met SCJ Dance vzw (scjdance@gmail.com)

11. Wijziging privacyverklaing

- SCJ Dance vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigingen. De laatste wijziging gebeurde op 7/07/2021

 

bottom of page